Những điểm mới trong Luật Đầu tư sửa đổi và Luật Doanh nghiệp sửa đổi có lợi cho doanh nghiệp nước ngoài

Những điểm mới trong Luật Đầu tư sửa đổi và Luật Doanh nghiệp sửa đổi có lợi cho doanh nghiệp nước ngoài

Những điểm mới trong Luật Đầu tư sửa đổi và Luật Doanh nghiệp sửa đổi có lợi cho doanh nghiệp nước ngoài

Những điểm mới trong Luật Đầu tư sửa đổi và Luật Doanh nghiệp sửa đổi có lợi cho doanh nghiệp nước ngoài

Những điểm mới trong Luật Đầu tư sửa đổi và Luật Doanh nghiệp sửa đổi có lợi cho doanh nghiệp nước ngoài

028 222 00 966

Trang chủ > Tin tức & Sự kiện

Những điểm mới trong Luật Đầu tư sửa đổi và Luật Doanh nghiệp sửa đổi có lợi cho doanh nghiệp nước ngoài

Đến thời điểm hiện tại, Luật Đầu tư số 61/2020 / QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (Luật Đầu tư sửa đổi = LOI sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp số 59/2020 / QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp sửa đổi sửa đổi = LOE sửa đổi) là những tài liệu tham khảo pháp lý thiết yếu đối với Các khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam.

Cả LOI sửa đổi và LOE sửa đổi đều đánh dấu một mốc quan trọng trong việc xây dựng khung pháp lý Việt Nam về FDI, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam.

Trong bài viết này, Thủ tục doanh nghiệp sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về những đổi mới phù hợp nhất của các quy định nói trên được áp dụng cho chế độ FDI trước đây nhằm tăng sức hấp dẫn của đất nước đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Những đổi mới chính của Luật đầu tư sửa đổi

Các quy tắc tiếp cận thị trường đã được cải thiện đáng kể theo Luật Đầu tư sửa đổi. Trước khi có hiệu lực thi hành, căn cứ vào Luật Đầu tư trước đây (Luật Đầu tư số 67/2014 / QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 - “Luật Đầu tư 2014”), các lĩnh vực kinh doanh được phép đối với nhà đầu tư nước ngoài chỉ là những lĩnh vực được đề cập rõ ràng trong một danh sách được phép như đã đề cập trong đó.

Tuy nhiên, cũng phù hợp với các quy định của Trung Quốc về FDI, Việt Nam đã chuyển sang cách tiếp cận được gọi là “Danh sách hàng hóa cấm nhập khẩu” với Luật Đầu tư sửa đổi: do đó hiện tại, các nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện tất cả các hoạt động kinh doanh không có trong Danh sách hàng hóa cấm nhập khẩu đối với nhà đầu tư nước ngoài không có sự khác biệt với nhà đầu tư trong nước. Sự đổi mới này thực sự loại bỏ sự không chắc chắn cho các nhà đầu tư nước ngoài, mở rộng cơ hội kinh doanh của họ trong nước và góp phần đơn giản hóa quy trình FDI.

Về ưu đãi đầu tư, LOI sửa đổi đã bổ sung một số lĩnh vực mới mà nhà đầu tư nước ngoài có thể được hưởng ưu đãi đầu tư, chẳng hạn như các dự án đầu tư liên quan đến đổi mới sáng tạo, giáo dục đại học, sản xuất thiết bị trong y tế và dược phẩm, xây dựng nhà ở xã hội, v.v. Những ưu đãi đó có thể bao gồm các ưu đãi về thuế, tiếp cận tín dụng, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển và các biện pháp khác.

Một khía cạnh quan trọng khác là việc giảm “ngưỡng sở hữu cổ phần nước ngoài” để xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện các hình thức đầu tư tại Việt Nam, đã giảm từ 51% xuống 50 % vốn điều lệ.

Điều này có nghĩa là theo LOI sửa đổi, một công ty hợp nhất tại Việt Nam do một pháp nhân nước ngoài sở hữu 50% có thể nhận được các lợi ích dành cho các doanh nghiệp trong nước khi thực hiện các khoản đầu tư bổ sung tại Việt Nam.

Đổi mới trong luật đầu tư sửa đổi và luật doanh nghiệp sửa đổi

Những đổi mới chính của Luật Doanh nghiệp

Đối với Luật Doanh nghiệp sửa đổi, đáng chú ý là phải đề cập đến những cải tiến đáng kể nhằm bảo vệ tốt hơn quyền của cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần. Ví dụ: cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần trở lên trong một công ty hiện có quyền bổ nhiệm những người được đề cử vào Hội đồng quản trị (BOM) và Ban kiểm soát (IC) mà không yêu cầu nắm giữ cổ phần tại ít nhất sáu tháng liên tục theo quy định cũ.

Hơn nữa, bất kỳ cổ đông nào, không có yêu cầu nắm giữ cổ phiếu trong thời hạn ít nhất một năm, bây giờ sẽ có quyền yêu cầu tòa án đình chỉ hoặc hủy bỏ các quyết định của HĐQT trong một số trường hợp nhất định, hoặc với điều kiện là cổ đông / nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 1% cổ phiếu của công ty, có hành động phái sinh chống lại thành viên HĐQT hoặc Tổng giám đốc.

Cũng cần lưu ý rằng theo Luật Doanh nghiệp sửa đổi, công ty trách nhiệm hữu hạn không còn bắt buộc phải có ủy ban kiểm tra (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên) hoặc kiểm tra viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công ty), do đó đơn giản hóa việc quản trị.

Về thời hạn góp vốn bằng hiện vật để thành lập công ty, LOE sửa đổi nêu rõ thời gian vận chuyển, nhập khẩu và làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản sẽ không được tính vào “thời hạn 90 ngày”. So với Luật Doanh nghiệp 2014, nhiều nhà đầu tư nước ngoài không thể tuân thủ thời hạn góp vốn tối đa là 90 ngày do việc vận chuyển, nhập khẩu và thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản kéo dài đáng kể.

Những điểm nêu trên đã tạo ra những thay đổi đáng kể, có tác động tích cực đến các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình đầu tư tại Việt Nam.

Tags:
G