Cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-,-bo-sung-trong-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-va-ho-kinh-doanh

Cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-,-bo-sung-trong-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-va-ho-kinh-doanh

Cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-,-bo-sung-trong-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-va-ho-kinh-doanh

Cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-,-bo-sung-trong-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-va-ho-kinh-doanh

Cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-,-bo-sung-trong-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-va-ho-kinh-doanh

0909.411.148 / 0849.567.417

Trang chủ > Tin tức & Sự kiện

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, ngày 12/3/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Quyết định số 245/QĐ-BKHĐT công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định này được ban hành trên cơ sở một số nội dung và các biểu mẫu đã được sửa đổi tại Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Ngày 08/01/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Tại Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT, các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này đã được sửa đổi để đảm bảo phù hợp với các quy định tại Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu của thực tiễn. Do Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi cơ bản các biểu mẫu liên quan đến các thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp và của hộ kinh doanh nên đã tác động đến toàn bộ các TTHC tại cấp tỉnh trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp và các TTHC tại cấp huyện trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh. Vì vậy, Quyết định số 245/QĐ-BKHĐT đã được ban hành, theo đó: (1) sửa đổi, bổ sung nội dung của 53 TTHC tương ứng trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tại Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐT ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (2) sửa đổi, bổ sung nội dung của 12 TTHC tương ứng trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sau đây là tổng hợp chi tiết danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp (Bảng 1) và danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh (Bảng 2) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được nêu tại Quyết định số 245/QĐ-BKHĐT:

Bảng 1. Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

Xem chi tiết tại: https://drive.google.com/open?id=15FE1hu8LNMmlVb42UOUw-2CkmKMItsFg

Bảng 2. Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

Xem chi tiết tại: https://drive.google.com/open?id=1_cZ6ewNASWyO_pZ9bbozgMZXn7AOTxuW
Do nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính trên khá cụ thể, chi tiết và trường hợp các địa phương có nhu cầu sử dụng để ban hành quyết định công bố tại địa phương thì có thể liên hệ tới Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hoặc liên hệ trực tiếp tới hotline: (028) 222 00 919 để được nhân viên tư vấn tại G-Office hỗ trợ.

Email: Support@goffice.vn

Nguồn: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/tin-tuc/597/4950/cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi--bo-sung-trong-linh-vuc-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-doanh-nghiep-va-ho-kinh-doanh.aspx

Tags:
G